ZPS an der ëffentlecher Prozedur

onmëttelbar Schutzzone [Zone I]
no Schutzzone [Zone II]
no Schutzzone mat héijer Vulnerabilitéit [Zone II-V1]
erweidert Schutzzone [Zone III]
lu/legend/eau/zps_laufende_oeffentliche_verfahrungsweise.txt · Last modified: 2017/04/06 06:55 by WaasserGIS
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0