User Tools

Site Tools


lu:legend:eau:strahlwirkungskonzept

Liewensraum

Kärliewensraum (potenziell präsent)
Kärliewensraum (nei ze entwéckelen)
Opwäertungsliewensraum (potenziell präsent)
Opwäertungsliewensraum (nei ze entwéckelen)

Funktional Verbindungsstreck

< 1 km
1 - 2 km
> 2 - 5 km
> 5 km

Funktional Defizitstreck

lu/legend/eau/strahlwirkungskonzept.txt · Last modified: 2018/07/30 15:09 (external edit)