Schratt 2  Zereck zum Index

Schratt 1 (Produkt auswielen)

D‘ Kategorien

No der umeldung am eShop kënnt de benotzer ob d‘haptsait vum produkts Katalog:


D’Produkter sin a 4 kategorien „ Spezifischt Produkt“, „Offiziellen Extrait“, „Kaart“, „Daten matt Bezuch op déi europäesch INSPIRE Direktiv” agedeelt. Wielt eng kategorie aus andeems Dir ob den Titel klickt

D‘ Produkter

D’Lëscht vun den ugebuedenen produkter vun der ausgewieltener Kategorie gin folgendermossen duergestallt:

Iwwert d l’Lëscht befënnt sech eng Leescht …

… mat där een d’Produkter, duerch klicken ob de gewënschte Begrëff, sortéiere kann.

Duerch d‘ klicken ob den Titel vun engem Produkt gëtt dësen ausgewielt.

No der wiel vum Produkt kommt der zum nächste Schrëtt: (Auswiel vum Geographesche Beräich ).Schratt 2

lu/docshop/order/steps/page--step_1.txt · Last modified: 2013/04/22 16:40 by Andrea Donno
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0