This is an old revision of the document!


Gebrauchsanweisung an Informatiounen zum eShop

Iwwer den eShop kënn dier d’produkter, daten an dokumenter, die d’Kadasterverwaltung an hier Partner unbidden, online bestellen

  • Kadasterauszich kënne iwwert folgendem Formular bestallt gi.
    D'Formular sollt selbserkläerend sinn. Falls Dier awer sollt froen hunn, wend Iech w.e.g. un eise Support
  • All aner Produkter kënnen am eShop bestallt gi.

Aleedung zum eShop

Bestellung

Eng Bestellung obginn

lu/docshop.1366632436.txt.gz · Last modified: 2013/04/22 14:07 by Andrea Donno
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0