User Tools

Site Tools


lu:multimedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

lu:multimedia [2013/11/12 16:12] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOTOC~~
 +====== Multimedia Bibliothéik vum Geoportail ======
 +\\
 +=== Iwwersiicht vun de Funktiounen vum Geoportail ===
 +\\
 +{{ http://​www.youtube.com/​v/​Lzcq_DQuztI?​.swf?​600x333 }}
 +\\
 +\\
 +\\
  
 +=== Tutorial Videoen===
 +
 +|   En Element vum Geoportail bewäerten an e Kommentar bäifügen ​     \\   ​| ​               GPX/KML eroflueden ​   \\                 |
 +|                                                                         ​| ​                                                        |
 +|{{ http://​www.youtube.com/​v/​_Lxa0td00gE?​.swf?​400×333 }}                  |{{ http://​www.youtube.com/​v/​_2nrK0y533c?​.swf?​400×333 }}  |
lu/multimedia.txt · Last modified: 2013/11/12 16:12 (external edit)