User Tools

Site Tools


lu:docshop

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

lu:docshop [2013/04/22 12:07]
lu:docshop [2013/04/22 12:07] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOTOC~~
 +====== Gebrauchsanweisung an  Informatiounen zum eShop ======
 + 
 +Iwwer den eShop kënn dier d’produkter,​ daten an dokumenter, die d’Kadasterverwaltung an hier Partner unbidden, online bestellen
 +
 + * Kadasterauszich kënne iwwert folgendem **__[[http://​extraits.geoportail.lu/?​lang=lu|Formular]]__** bestallt gi. \\ D'​Formular sollt selbserkläerend sinn. Falls Dier awer sollt froen hunn, wend Iech w.e.g. un eise **__[[lu:​support|Support]]__**
 +
 + * All aner Produkter kënnen am **__[[http://​shop.geoportal.lu?​lang=lu|eShop]]__** bestallt gi.
 +
 +==== Aleedung zum eShop ====
 + 
 + 
 +  * [[lu:​docshop:​start:​page--section_access|Online-Bestellungen]]
 +  * [[lu:​docshop:​start:​page--section_access#​eShop Benotzerkonto erstellen|eShop Benotzerkonto erstellen]]
 +  * [[lu:​docshop:​start:​page--section_access#​ eShop Umeldung |eShop Umeldung]] ​
 +==== Bestellung ====
 + === Eng Bestellung obginn ===
 +  * [[lu:​docshop:​order:​steps:​page--step_1|Schrëtt 1 vu 4 : Produkt auswielen]]
 +  * [[lu:​docshop:​order:​steps:​page--step_2| Schrëtt 2 vu 4 : De gewënschten geographeschen Ëmfang auswielen]]
 +                        * [[lu:​docshop:​order:​steps:​selection_gui:​page--selection_gui_description--main|Geographesch Bestellungsmethod auswielen]]
 +                        * [[lu:​docshop:​order:​steps:​selection_gui:​page--selection_gui_description--circle_mode_main_gui|Lëscht vun de geographeschen Auswahlprinzipien]]
 +                                   * [[lu:​docshop:​order:​steps:​selection_gui:​page--selection_gui_description--circle_mode_main_gui#​Auswiel per "​Kachelprinzip"​|Auswiel per "​Kachelprinzip"​]]
 +                                               * [[lu:​docshop:​order:​steps:​selection_gui:​page--selection_gui_description--regions_mode_map|Auswahl vu Regiounen unhand vun der Kartographëscher usicht]]
 +                                   * [[lu:​docshop:​order:​steps:​selection_gui:​page--selection_gui_description--circle_mode_main_gui#​Auswiel per "​Kaarteblatschnëtt Orthophoto"​| Auswiel per "​Kaarteblatschnëtt Orthophoto"​]]
 +                                               * [[lu:​docshop:​order:​steps:​selection_gui:​page--selection_gui_description--regions_mode_map|Auswiel vu Regiounen unhand vu der kartographescher Usiicht]]
 +                                                                       * [[lu:​docshop:​order:​steps:​selection_gui:​page--selection_gui_description--circle_mode_main_gui#​Auswiel ​ "​Nummer vum Moosereidossier"​| Auswiel ​ "​Nummer vum Moosereidossier "]]
 +                                                                                              * [[lu:​docshop:​order:​steps:​selection_gui:​page--selection_gui_description--regions_mode_map|Auswiel vu Regiounen unhand vun der Kartographescher Usiicht]]
 +                                                                       * [[lu:​docshop:​order:​steps:​selection_gui:​page--selection_gui_description--circle_mode_main_gui#​Auswiel "​Parzellen"​|Auswiel "​Parzellen"​]]
 +                                                                                              * [[lu:​docshop:​order:​steps:​selection_gui:​page--selection_gui_description--regions_mode_map|Auswiel vu Regiounen unhand vun der Kartographëscher Usicht]] ​                                                                     ​
 +                                                                       * [[lu:​docshop:​order:​steps:​selection_gui:​page--selection_gui_description--circle_mode_main_gui#​Auswahl "D‘ ganzt Land"​|Auswiel "D‘ ganzt Land "]]
 +                                                                       * [[lu:​docshop:​order:​steps:​selection_gui:​page--selection_gui_description--circle_mode_main_gui#​Auswiel per "​Krees"​|Auswiel Per "​Krees"​]]
 +                                                                                              * [[lu:​docshop:​order:​steps:​selection_gui:​page--selection_gui_description--circle_mode_map| Auswiel Per "Krees an der kartographescher Usiicht"​]]
 +                                                                       * [[lu:​docshop:​order:​steps:​selection_gui:​page--selection_gui_description--circle_mode_main_gui#​auswiel per "​Polygon"​|Auswiel Per "​Polygon"​]]
 +                                                                                              * [[lu:​docshop:​order:​steps:​selection_gui:​page--selection_gui_description--polygon_mode_map|"​Auswiel vu Polygonen an der kartographescher Usiicht "​]] ​                                             ​
 +                                                                       * [[lu:​docshop:​order:​steps:​selection_gui:​page--selection_gui_description--circle_mode_main_gui#​Auswiel per "​Rechteck"​| Auswiel Per "​Rechteck"​]]
 +                                                                                              * [[lu:​docshop:​order:​steps:​selection_gui:​page--selection_gui_description--rectangle_mode_map|"​ Auswiel per an der kartographescher Usiicht "]]
 + * [[lu:​docshop:​order:​steps:​selection_gui:​page--selection_gui_description--circle_mode_main_gui#​ Auswiel per "​Festes Auswahlrechteck"​| Auswiel Per "​Festes Auswahlrechteck"​]]
 + * [[lu:​docshop:​order:​steps:​selection_gui:​page--selection_gui_description--fixed_rectangle_mode_map|"​ Auswiel per Festes Auswahlrechteck an der kartographescher usiicht "]]
 + * [[lu:​docshop:​order:​steps:​selection_gui:​page--selection_gui_description--circle_mode_main_gui#​ Auswiel per "Zone um eine Linie"​| Auswiel Per "Zone um eine Linie"​]]
 + * [[lu:​docshop:​order:​steps:​selection_gui:​page--selection_gui_description--buffer_mode_map|"​Auswahl per Zone um eine Linie  an der kartographescher usiicht"​]]
 +  * [[lu:​docshop:​order:​steps:​page--step_3|Schritt 3 von 4 : Auswahl der Eigenschaften der Bestellung]]
 +  * [[lu:​docshop:​order:​steps:​page--step_4|Schritt 4 von 4 : Zusammenfassung Ihrer Bestellung]]
  
lu/docshop.txt · Last modified: 2013/04/22 12:07 (external edit)